مدیر مسئول: تیلدا حسینی سردبیر: الهام آمرکاشی مدیر انفورماتیک: امیر معدن کن دبیر تحریریه: محمد خالوباقری عکاس: فاطمه خالوباقری

خبرفوری!

«سامانه دولت زنان البرز»؛ کارآمد یا در حاشیه!

چهارشنبه، 10 شهریور 1400 - 11:56 زیر ذره بین 6272 پرینت خبر
«سامانه دولت زنان البرز»؛ عبارتی که حدود سه سال گذشته در البرز شنیده شد و با هدف تدوین بانک اطلاعاتی بانوان توانمند استان طراحی گردید؛ درحالی طی مدت اخیر در استان البرز فعال شده که رویکرد مهم در این مسیر، تمرکز براین موضوع است: آیا این سامانه پایش و رصد می‌گردد؟ و تا چه اندازه در به‌کارگیری زنان توانمند در حوزه‌های ارتقاء یافته تخصصی، تصمیم‌سازی و پست‌های مدیریتی مؤثر است!

زیر ذره‌بین- امیدبانوان؛ درحالی از سال‌های گذشته تا کنون، انتصاب‌های متعددی در حوزه‌های زنان صورت گرفته و بسیاری از بانوان فعال و شایستۀ کشور در منصب‌های ارتقاء‌یافته، مشغول فعالیت هستند که فعال شدنِ سامانه بانک اطلاعاتی زنان، یکی از محورها و مؤلفه‌های کارآمد در این مسیر است تا بتوان با تکیه بر اطلاعات موجود دراین سامانه، در به‌کارگیری بانوان کارآ در حوزه‌های ذی‌ربط در نهادها و دستگاه‌های مجری استفاده کرد.

اما آنچه به طور سریالی از شماری از انتصا‌ب‌ها یا انتقال‌های پستی در این حوزه شنیده می‌شود، عدم توجه به کارآمدی بانوان در کثیری از دستگاه‌های استان است و تکیه براین سوال به قوت خود باقی است که آیا سامانه دولت زنان البرز که با هدف تدوین بانک اطلاعاتی بانوان توانمند ایجاد شده است؛ پایش و رصد نیز می‌شود؟ کارآییِ این سامانه در چه اندازه است؟ روند صعودی و افزایشی در این مسیر متعلق به بانوان بوده یا خیر و از نکات برجسته در این مسیر، تأکید براین مهم است که ملاک انتخاب برای سطوح مدیریت تشخیص و تمایز میان مدیر، رئیس، کارشناس مسئول و کارشناس و... نیز در این سامانه مورد توجه قرار گرفته و خواهدگرفت یا خیر!

با توجه به فعال شدن این سامانه در البرز، باید منتظر بود و دید در هفته‌ها و ماه‌های آتی، اخبار متعدد در این حوزه با چه درون‌مایه‌ای بارگذاری خواهد شد و این سامانه می‌تواند در به‌کارگیری زنان توانمند در حوزه‌های ارتقاء یافته تخصصی، تصمیم‌سازی و پست‌های مدیریتی مؤثر واقع شود یا به عنوان سامانه‌ای در حاشیه از آن نام برده خواهد شد!